Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej

Gmina Gryfino ogłosiła postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dot. rewitalizacji Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie. To kolejny etap w procesie jego odnowy.

Koncepcja zagospodarowania terenu Krzywego Lasu zakłada udostępnienie unikatowego obszaru dla ruchu turystycznego bez ingerencji w jego naturalną substancję.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

W ramach planowanej inwestycji planuje się dwa rodzaje zagospodarowania terenu:

🌲 Stworzenie dojścia i dojazdu do Krzywego Lasu poprzez wykonanie utwardzonych ścieżek ekokompozytowych, miejsc postojowych, wraz z elementami małej architektury;

🌲 Wytyczenie ścieżki edukacyjnej wraz z elementami małej architektury.

🌲 Oferty należy składać do 17 maja br. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 9 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.